1. Az adatkezelő

Név: Dr. Riedling Zsolt

Székhelye: 8380 HÉVÍZ Ady Endre utca 5

A továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelemmel kapcsolatban felvilágosítás: info@medicinaklinika.hu telefon: +36 83 340 150

2. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi törvény) előírásait betartva, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

3. A kezelt adatok köre

A honlapot bárki látogathatja személyes adatok megadása nélkül.

Egyéb esetekben az Adatkezelő az érintett által megadott alábbi adatokat kezeli:

-Név,

-Lakcím,

-E-mail cím,

-Telefonszám

4. Az adatkezelés célja, időtartama

– Tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról,
– Szolgáltatásainkkal, ajánlatainkkal kapcsolatos hírlevelek küldése,
– Kezelések intézése,
– Reklamációk intézése.

Az Adatkezelő az érintett adatait a 4. pontban meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig kezeli.

Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatfeldolgozó az érintett adatait a 4. pontban foglalt adatkezelési célokkal összefüggésben dolgozza fel, tárolja, őrzi meg. Az Adatfeldolgozó az érintett adatait jelen Tájékoztató rendelkezéseinek és az Adatvédelmi tv-nek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személynek nem adja át.

6. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek, védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. Az adatkezelésben érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + Áfa. Az érintett a kérelmét e-mailben az info@medicinaklinika.hu címre, levélben pedig a Medicinaklinika Dr. Riedling Zsolt 8380 Hévíz, Ady Endre utca 5 postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 30 napon belül írásban válaszol.

A honlap olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására. A honlap az alábbi cookie-kat használja:

– ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek,

– állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva egy év múlva kerülnek törlésre. A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével. A honlap rögzíti az érintett számítógépének internet címét (IP-címét). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más személyes adatokkal, nem alkalmasak az érintett azonosítására. Az IP címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

9. A Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót. Az érintett a honlapnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Tájékoztatót.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.