Üzemorvos

Dr. Hertelendy László üzemorvos

Dr. Hertelendy László üzemorvos

1970-ben született Keszthelyen. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1994-ben. USA-beli szakmai gyakorlat után tért haza Magyarországra. Üzemorvosi munkájában a szakmai magas színvonal mellett, az olcsó árat, a megrendelő maximális kiszolgálását, ingyenes szakmai plusz szolgáltatások kínálatát tartja szem előtt. „Ha már fizetnem kell valamiért, annak legyen értelme.”

2002-ben üzemorvostani, 2007-ben iskola-orvostani és ifjúságvédelmi, 1999-ben háziorvostani szakvizsgákat szerzett kitűnő eredménnyel. 2008 óta az Országos Alapellátási Szövetség alapító elnöke, 2011-ben szakmai kollégiumi tag. Rendelőjét a budapesti és a pécsi orvosegyetem is akkreditálta, részt vesz az orvostanhallgatók képzésében, orvosok szakmai továbbképzésében is. Regisztrált vizsgaelnök, mediátor. A keszthelyi Helikon rádióban „Egészséges rendelés” címen egészségvédő, tájékoztató műsort vezet.

2000 óta folytat üzemorvosi tevékenységet. 1-től 600 fős cégek tartoznak ellátása alá, minden területről. A szolgáltatást rendelőjében, ill. a munkáltató telephelyén végzi. A magas szintű és körültekintő alkalmassági elbírálás mellett számos ingyenes szolgáltatással áll megbízói rendelkezésére.

Telefon

+36 30 302 9781

Medicina Praxisház
8380 Hévíz, Ady Endre utca 5

A magas szintű és körültekintő alkalmassági elbírálás mellett számos ingyenes szolgáltatással állok megbízóim rendelkezésére.

 

A Munkavédelmi törvény 58 §. alapján már egy fő foglalkoztatott esetében is kötelező üzemorvos megbízása.

NYITÁSI AKCIÓ: 2012 június 30-ig, új szerződésekre: 3000 Ft/fő/év. 10 fő felett egyéni ármegállapodás.

Amennyiben cégüket bíznák meg e feladat ellátásával, külön térítési díj nélkül biztosítják Ön számára a kifejezetten a munkáltatók feladatait segítő naprakész anyagaikat. Közülük több kötelező dokumentum, így időt és pénzt takarít meg velük. Ezeket folyamatosan bővítik, jelenleg az alábbiakat tartalmazza:

– Tájékoztató a munkáltatók feladatairól a munkaegészségügy területén. Szabályzat minta.

– Képernyős munkahelyek kialakításának munkáltatói feladatai

– Tájékoztató a munkáltató számára a munkahigiénés, valamint munkaköri vizsgálatok rendjéről és a sérülékeny csoportba tartozók foglalkoztatásáról. A munkáltató által készítendő vizsgálati rend kitölthető verziója számítógépes adathordozón is.

– Használt nyomtatványok jegyzéke az alkalmassági vizsgálatok során

– Tájékoztató munkáltató részére a munkahigiénés vizsgálatokról

– Munkahigiénés vizsgálati jegyzőkönyv

– Tájékoztató a munkáltatók számára az üzemorvos feladatairól

– Tájékoztató a munkahelyi kötelező és önkéntes védőoltásokról

– Folyamatos jogszabálykövetés

– A lista folyamatosan bővül!!!!

Emailban rendszeres hírlevél, nyomtatványok megküldése

Cégeink számára, kérésre az alábbiakat szerveztük: stresszkezelő tréning, munkahelyi gyógytorna, munkahelyi szűrések, újraélesztési és elsősegély-nyújtási felkészítés, szakmai előadások,….

„HA MÁR FIZETNEM KELL VALAMIÉRT, ANNAK LEGYEN ÉRTELME”

Az árképzés rugalmas, igazodik a megrendelő adottságaihoz, igényeihez. Különleges, nyitási akciónk mellett (2012 junius 30-ig, új szerződésekre 3000 Ft/fő/év) árgaranciával, „akár 1 év ingyen” szolgáltatással állunk rendelkezésükre. 10 fő felett egyéni megállapodás lehetősége.

Munkáltatói feladatok a foglalkozás-egészségügy területén

A munkavédelmi törvény határozza meg azokat a munkáltatói feladatokat, amelyekhez foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása kötelező. Ezek elsősorban munkahigiénés jellegűek.

Az előírások szerint a munkáltatónak kell az alábbi feladatokért felelnie:

– Foglalkozás-egészségügyi szolgálat működtetése, vagy a feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése arra jogosult szolgáltatóval.

– Kérnie kell az alkalmassági vizsgálatok elvégzését a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól (lsd. Beutaló munkaköri alkalmassági vizsgálatra c. nyomtatvány).

– Írásban kell rögzítenie (az orvos segítségével) a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, különösen azokon a munkakörön, ahol időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzése kötelező (ilyenek a pszihés, pszihoszociális kóroki tényezőknek kitett dolgozók, mint ügyfélszolgálatok dolgozói, tanárok, családgondozók….).

– Meg kell határoznia azokat a munkaköröket, amelyekben nők, terhesek, fogamzóképes korú nők, fiatalkorúak és idősek nem foglalkoztathatóak (ezek száma e munkakörökben várhatóan minimális).

– Nem alkalmazhat „nem alkalmas” minősítést kapott, vagy a kötelező alkalmassági vizsgálaton meg nem jelent dolgozót.

– Rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek e az előírásoknak, a munkavállalók ismerik és betartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a helyszíni szemléken való részvétellel segíti a munkáltatót e feladatának végrehajtásában.

– Ahol szükséges, írásban szabályozza az egyéni védőeszközök biztosításának rendjét. E feladatának végrehajtásában közreműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat is.

Üzemorvos által önállóan végzendő, vagy végezhető feladatok:

– Munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése (Szükség esetén, vagy bizonyos munkaköröknél rendeleti előírás alapján egyéb vizsgálatok elrendelésével. Ilyen többek között a járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, pl. gyermekgondozó, gyermekjóléti, élelmiszer előállító dolgozók TBC szűrése; vagy a számítógépes munkahelyek szemészeti vizsgálata. Ezeket a társadalombiztosító finanszírozza. )

– Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, bejelentése. (27/1996 (VIII.28) NM r.)

– A munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító kockázatainak vizsgálata a munkáltató kérésére a munkahelyen. (Munkahigiénés tevékenység. Az orvos ezen tevékenysége nem minősül hatósági tevékenységnek, azt nem is helyettesíti, ahol arra van szükség. Nem terjed ki a veszélyes munkaeszközök vizsgálatára!). (89/1995(VII.14) Korm R.) E feladat ellátása függetlenül a gazdálkodó szervezet nagyságára, minden esetben kötelező. Elmaradása, megtörténte esetén jegyzőkönyvi rögzítésének és szükség szerinti ellenőrzésének elmaradása nagyon gyakori hiányosság.

– Tanácsadás havária tervek készítéséhez, egyéni védőeszközök kiválasztásához. (A juttatás belső rendjének szabályozása a munkáltató feladata).

– Munkavállalók tájékoztatása munkakörülményeik egészségkárosító kockázatairól, védekezés lehetőségeiről, munkahelyi magatartás szabályairól. (Az általános tájékoztatás a munkavégzéssel kapcsolatban munkáltatói kötelezettség, melynek egészséget érintő részében veszi igénybe a szolgálatot. Az orvosi tájkoztatás szóban, írásban; direkt és közvetett úton (munkáltató útján) is nyújtható.)

– Javaslattétel a munkahelyek egészségesebbé tételére a munkáltató felé.

– Foglalkozási megelőző-gondozó tevékenység a fokozottan veszélyeztetettek körében.(Fiatalkorúak, nők, idősek; egészségi állapotuk vagy munkakörülményeik miatt veszélyeztetettek)

Üzemorvos által közreműködésben végzendő, vagy végezhető feladatok:

– Munkahelyi veszélyforrások feltárása (kockázatbecslés, kezelés). A feladat elvégzése a munkáltató feladata és felelőssége. (Mvt.54.§ (2.bek)) A kockázat analízis következtetései betartásának ellenőrzése. (Munkakörülmények, munkahelyi magatartás ellenőrzése.)

– A munkáltató higiénés, ergonómiai feladatai megoldásának segítése (pl. ülő és számítógépes munkahelyek kiképzésénél).

– Munkatársi elsősegélynyújtás, sürgős egészségügyi ellátás gyors elérhetőségének segítése. (Az orvos feladatai közé nem tartozik magának az elsősegélynyújtás biztosítása, a sürgős, valamint akut eseteknek az ellátása. Ennek oka, hogy általában az orvos több, a rendelőjétől távol eső intézményt lát el, rendelőn kívül is dolgozik. Fizikailag nem oldható meg ilyen esetekben a sürgős ellátás személyes biztosítása.) Az orvos szakvéleményt ad a szükséges elsősegélynyújtók létszámára és az elsősegélynyújtó felszerelésre vonatkozóan. Közvetít (pl. Országos Mentőszolgálat, Vörös Kereszt által szervezett tanfolyamok), vagy közreműködik az elsősegélynyújtók képzésében. Ellenőrzi a feltételek meglétét. (Előbbieken kívül pl. a sürgősségi orvosi elérhetőség, mentőszolgálat telefonszámának kifüggesztését a munkahelyeken.) A kiképzés finanszírozása a munkáltató feladata.

– Foglalkozási rehabilitációval kapcsolatos tanácsadás megváltozott munkaképességűek további alkalmazhatóságának kérdésében. (Alkalmatlanság kimondása korábbi munkahelyére, alkalmasság kimondása új munkakörére, tanácsadás munkáltató felé a rehabilitációs intézkedésekkel kapcsolatban, a rehabilitált dolgozó egészségi állapotának nyomon követése.) A megváltozott munkaképességet általában OOSZI (Országos Orvosi Szakértői Intézet) igazolja. A munkáltató érdekeltté tételét az ilyen dolgozók alkalmazásban a kötelező foglalkoztatási szint előírása, ennek nem teljesítése esetén munkáltató által fizetett rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége biztosítja.

– A munka dolgozókhoz való adaptálásának elősegítése.

– Új eszközök, anyagok, munkafeltételek egészségre kifejtett hatásának vizsgálata.

– Közreműködés egészségmegőrző programok kidolgozásában.

– Foglalkozással összefüggő megbetegedések felkutatása, elemzése.

A feladat ellátása során egyéb egészségügyi szolgáltatók igénybevételére is jogosult az üzemorvos. Ennek oka, hogy a munkaképesség megállapításához szükség lehet egyéb szakvizsgálatokra, kivizsgálásra is. Azonban mindig az üzemorvos dönt a vizsgálati eredmények tükrében ebben a kérdésben.

Az eddig leírtakból kiderül, hogy az üzemi ellátás nem második háziorvosi vonal, a feladat és szemlélet egész más. Ezért a munkavégzéshez nem tartozó megbetegedések, táppénz, gyógyszerfelírás, gondozás eseteiben a pácienst saját háziorvosához kell utalni. A rendszeres gyógyszerek felírására, táppénzre vételre jogosítvány nincs az üzemi szolgálatoknál. A szorosan összefüggő problémák miatt jól működő kapcsolatra van szükség e két szakterület orvosai között a páciensek érdekében. Az 1997. évi XLVII. törvény

„Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről” előírása szerint minden adatnak a munkavállaló rendelkezésére kell állnia, így a háziorvosi leletek közvetlenül felhasználhatóak pl. a munkaalkalmasság elbírálása során.

A szolgálat által igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások (Egészségbiztosító fizeti)

– Egyéb szakrendelések (neurológia, belgyógyászat, szemészet, ortopédia,…)

– Mentőszolgálat

– Háziorvosi szolgálat

– Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely (Tájékoztatás végett a munkáltatót is érintő feladatai: munkaköri és lőfegyvertartás alkalmasságának másodfokú elbírálása; munkanélküliek beiskolázás előtti szakmai alkalmasság vizsgálata; közmunkát végzők munkaköri alkalmassági vizsgálata a munkaügyi központ kérésére; megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztathatóságának elbírálása;)

– Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet járóbeteg és fekvőbeteg ellátó osztályai

Vannak kötelezően végzendő térítéses vizsgálatok is, pl. a biológiai monitorozás, műszeres munkahigiénés mérések eseteiben. Ezeket a munkáltató köteles megfizetni.